در نتيجه به گمان من، حالا که در هر صورت راستی‌ها مجلس را قبضه خواهند کرد، بهترين کاری که می‌شود کرد اين است که رای نداد تا مشروعيت ايران پايين بيايد. چون خيلی زور دارد که هم آدم نماينده‌های واقعی شبيه به خودش را نتواند بفرستد به خانه‌ی ملت، و هم اينکه برای رهبران مستبد، مشروعيت و آبروی جهانی هم بخرد. کسانی هم که مثل ابراهيم يزدی می‌گويند شرکت پايين مردم، به ضرر امنيت ملی است، به نظر من، دارند براساس مصلحت و زرنگی سياسی اين حرف را می‌زنند. چون که بجز آمريکا هيچ قدرت ديگری نيست که بخواهد امنيت ملی ايران را به خطر بيندازد که آن هم با وضعی که بوش در عراق دارد و اينکه معلوم نيست اصلا دوره‌ی بعد بماند يا نه، کاملا تا دو، سه سال منتفی است. درنتيجه، گمان می‌کنم که اين بار بايد همه‌مان کاری کنيم که هيچ‌کس نرود رای بدهد.

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید