سفارت انگليس امروز خيلی شلوغ تر از ۸ فروردين پارسال بود

-سيزده آبان تکرار بايد گردد-

اين شعار را می توانستی به تکرار بشنوی

ماموران امنيتی اجازه عکسبرداری را

در مقابل سفارت به هرکسی نمی دادند

آنهايی راحت بودندکه ميانگين سنشان بالای ۳۵ بود.

20040519_tehran_Iranianprotestor_24.jpg

فکر می کنيد ۱۳ آبان تکرار می شود؟

20040519_tehran_Iranianprotestor_23.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید