نا اميد نيستيم

ما نبايد مثل کبک  سر خود  را در برف فرو کنيم

 

بلکه می بايست به مبارزه خود ادامه دهيم و

 

نگاه خود را  به آينده بدوزيم . ما نبايد ساکت و

 

بی حرکت بنشينيم . هنوز روزهای آينده

 

می تواندموفقيت آميز باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶  آذر      ساعت   ۳    ميدان   انقلاب 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید